BMP - WB - EU FINSTAR
BMP anëtar i Task Force së IFIAR
Takimi Plenar i IFIAR
CFRR Prill 2018
Provimi për KM dhe AL

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL.

Trajnime SKK dhe SNK
CFRR Tetor 2017
previous arrow
next arrow
Slider

Të rejat

 • Bordi i Mbikëqyrjes Publike po rishikon kuadrin rregullator të lidhur me procesin e provimeve të aftësive profesionale në mbështetje të rekomandimeve të ardhura nga z.Brookfield ekspert në proceset e certifikimit të profesionistëve kontabël pranë ICAEW si dhe ekspert i angazhuar nga Banka Botërore. BMP ka vendosur që të gjitha proceset e lidhura me certifikimin dhe trajnimin e kandidatëve të nisin mbas ndryshimit të kuadrit rregullator, amendime të cilat do të jenë në fuqi jo më vonë se muaji Korrik 2020. Për të realizuar këtë proces në mbështetje dhe të kalendarit të punës së sugjeruar nga z.Brookfield do të krijohet një grup pune me eskpertë nga të gjitha institucionet publike dhe private si dhe ato ndërkombëtare të lidhura me profesionin kontabël.

  Gjithashtu ,duke shfrytëzuar këtë njoftim, duam të theksojmë se vetëm organizatat KM të miratuara dhe të njohura nga BMP kanë të drejtë të kryejnë kurse profesionale në mbështetje të dispozitave ligjore. Këto kurse do të zhvillohen mbas amendimeve përkatëse dhe pas miratimit të kurrikulave, programeve dhe lektorëve në mbështetje të akteve rregullatore të BMP dhe organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar të njohur nga Bordi i Mbikqyrjes Publike.


  Cdo person që aspiron të përfshihet si kandidat për këto procese lutet të informohet pranë BMP-së për organizatat e njohura me ligj të cilat kanë të drejtë ligjore për të kryer këto procese. Theksojmë se, ndjekja e kurseve pa siguruar më parë plotësimin e kërkesave, bazuar mbi kuadrin rregulla
 • Bordi i Mbikëqyrjes Publike priti në një takim përfaqësues të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorë të Kosovës. Vizita u zhvillua në ambientet e #BMP-së në kuadër të forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit rajonal në funksion të interesit publik.
  Diskutimet u fokusuan te zhvillimet e profesionit të “kontabilistit të miratuar” dhe “audituesit ligjor”, shkëmbimi i përvojave në implementimin sa më të mirë të sistemeve të kontrollit të cilësisë dhe mundësitë e organizimit të kontrollit të përbashkët të cilësisë në nivel rajonal, si dhe sesioneve të përbashkëta të Edukimit të Vijueshëm Profesional midis dy vendeve duke pasur si fokus gjetjet e dala nga kontrolli i cilësisë.
 • Pranë Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike vijojnë të dorëzohen prej Organizatave Profesionale dhe prej subjekteve të verifikimit dosjet e tyre sipas kërkesës së Rregullores Nr. 9/2019 të BMP.

  Në përmbushje të detyrave dhe kompetencave të përcaktuara në rregullore dhe në Vendimin “Për Komisonin dhe Procedurat e Verifikimit të Kontabilistëve të Miratuar”, BMP vendosi të shtyjë afatin e veprimtarisë së Komisionit Ad-Hoc për verifikimin e Kontabilistëve të Miratuar deri më datë 30 qershor 2020.

  Sa më lartë, u jepet mundësia subjekteve KM ( ushtrues dhe jo ushtrues ) të dorëzojnë dokumentacionin pranë Komisionit Ad-Hoc deri më datë 30 prill 2020, kurse plotësimin e detyrimit për kryerjen e edukimit të vijueshëm profesional deri më datë 30 qershor 2020.
 • Njoftim mbi procesin e zbatimit të kuadrit rregullator për procedurat e verifikimit..
 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 01 Qershor 2019...