BMP - WB - EU FINSTAR
BMP anëtar i Task Force së IFIAR
Takimi Plenar i IFIAR
CFRR Prill 2018
Provimi për KM dhe AL

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL.

Trajnime SKK dhe SNK
CFRR Tetor 2017
previous arrow
next arrow
Slider

Të rejat

 • Z.Fino theksoi se: "Duhet të bëjmë një dallim midis profesioneve të lira që ofrojnë shërbime, të cilat nuk vijnë si rrjedhojë e kërkesave ligjore dhe shërbimeve që rrjedhin drejtpërdrejtë nga kuadri ligjor, apo aktet nënligjore në zbatim të këtyre ligjeve. Të gjitha ato shërbime që ofrohen prej profesionistëve të caktuar, përmes kuadrit ligjor apo akteve nënligjore, shërbimet e auditimit ligjor dhe shërbimet e lidhura me to, shërbimet e kontabilitetit dhe shërbimet e lidhura me to, shërbimet e noterisë etj., janë të domosdoshme për t’u rregulluar.

  Domosdoshmëria e rregullimit vjen si rrjedhojë e përgjegjësisë që sjellin këto shërbime ndaj publikut të gjerë. Do të ishte e pakuptimtë që këto shërbime që vijnë si rrjedhojë e një detyrimi ligjor të trajtoheshin në suazën e vetë-rregullimit pasi në çdo rast dështimi potencial prej tyre mekanizmat, që do viheshin në lëvizje për të korrigjuar situatën nuk do të mjaftonin për të garantuar mbrojtjen e interesit të publikut. Shembulli më konkret është rasti i profesionit të audituesit ligjor dhe kontabilistit të miratuar ku si rrjedhojë e një sërë dështimesh në tregjet globale të firmave të auditimit, duke sjellë ndikime të konsiderueshme në dëmtimin e interesave të taksapaguesve, nxiti nevojën e rregullimit ligjor.

  Faktikisht rregullimi përmes strukturave si autoritetet e mbikëqyrjes publike janë forma me e suksesshme e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, që vijnë si rrjedhojë e detyrimeve li
 • Monitor.al : Bordi i Mbikëqyrjes Publike,Covid-19 mund të ndikojë cilësinë e auditimit, çfarë masash duhen marrë.
 • Në vijim të masave të veçanta të marra nga Qeveria Shqiptare në kuadër të parandalimit të sëmundjes infektive COVID-19, ju njoftojmë se:

  1. Intervistat për të gjitha aktivitetet e komisioneve ndaj subjekteve të mbikëqyrjes shtyhen deri në datën 3 Prill 2020, objekt ky i një njoftimi të dytë nëse do të ketë ndryshime të mëtejshme.

  2. Lutemi që për cdo pyetje na shkruani në adresën postare : info@bmp.al

  Për të gjitha ndryshimet përkatëse do të informoheni në vijim!

  Faleminderit për mirëkuptimin!
 • Bordi i Mbikëqyrjes Publike po rishikon kuadrin rregullator të lidhur me procesin e provimeve të aftësive profesionale në mbështetje të rekomandimeve të ardhura nga z.Brookfield ekspert në proceset e certifikimit të profesionistëve kontabël pranë ICAEW si dhe ekspert i angazhuar nga Banka Botërore. BMP ka vendosur që të gjitha proceset e lidhura me certifikimin dhe trajnimin e kandidatëve të nisin mbas ndryshimit të kuadrit rregullator, amendime të cilat do të jenë në fuqi jo më vonë se muaji Korrik 2020. Për të realizuar këtë proces në mbështetje dhe të kalendarit të punës së sugjeruar nga z.Brookfield do të krijohet një grup pune me eskpertë nga të gjitha institucionet publike dhe private si dhe ato ndërkombëtare të lidhura me profesionin kontabël.

  Gjithashtu ,duke shfrytëzuar këtë njoftim, duam të theksojmë se vetëm organizatat KM të miratuara dhe të njohura nga BMP kanë të drejtë të kryejnë kurse profesionale në mbështetje të dispozitave ligjore. Këto kurse do të zhvillohen mbas amendimeve përkatëse dhe pas miratimit të kurrikulave, programeve dhe lektorëve në mbështetje të akteve rregullatore të BMP dhe organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar të njohur nga Bordi i Mbikqyrjes Publike.


  Cdo person që aspiron të përfshihet si kandidat për këto procese lutet të informohet pranë BMP-së për organizatat e njohura me ligj të cilat kanë të drejtë ligjore për të kryer këto procese. Theksojmë se, ndjekja e kurseve pa siguruar më parë plotësimin e kërkesave, bazuar mbi kuadrin rregulla
 • Bordi i Mbikëqyrjes Publike priti në një takim përfaqësues të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorë të Kosovës. Vizita u zhvillua në ambientet e #BMP-së në kuadër të forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit rajonal në funksion të interesit publik.
  Diskutimet u fokusuan te zhvillimet e profesionit të “kontabilistit të miratuar” dhe “audituesit ligjor”, shkëmbimi i përvojave në implementimin sa më të mirë të sistemeve të kontrollit të cilësisë dhe mundësitë e organizimit të kontrollit të përbashkët të cilësisë në nivel rajonal, si dhe sesioneve të përbashkëta të Edukimit të Vijueshëm Profesional midis dy vendeve duke pasur si fokus gjetjet e dala nga kontrolli i cilësisë.