• Ligji nr. 25-2018 date 10.5.2018 i kontabilitetit Shiko ligjin

  • Urdhër mbi raportimin financiar të shoqërive të ujësjellësave. Shiko urdhërin

  • Raport për procedurat e dakorduara-ujesjellesat. Shiko raportin