1.Ligji nr.10 091,datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.
Më shumë…


2. Ligji nr.25/2018 , datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
Më shumë…


3. Ligji nr.97/2019, datë 16.12.2019 për miratimin e aktit normativ,me fuqinë e ligjit nr.9 të Këshillit të Ministrave,“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”.
Më shumë…


4.Akt Normativ ,“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”.
 Më shumë…