Ligji bazë

1. Ligji nr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. Më shumë…


2. Ligji 25/2018 datë 10.05.2018 “PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE”  Më shumë…