Aktet nënligjore

1. Statuti i Bordit të Mbikëqyrjes Publike.  Statuti

2. Vendim i Këshillit të Minsitrave nr. 786, datë 9.11.2016 “Për procedurat e përzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit të anëtarëve, si dhe rregullat e organizimit dhe funksionimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” VKM

3. Rregullore nr. 1, datë 26.07.2017 “Për mbledhjen e të ardhurave të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”, i ndryshuar.   Rregullore e te ardhurave

4. Rregullore nr. 2, datë 22.02.2018 “Për funksionimin e komisionit të provimeve të aftësive profesionale dhe mbikëqyrjes së procesit të testimit të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist të miratuar të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”.  Rregullore e KPAP

5. Rregullore nr. 4, datë 29.03.2018 “Për investigimin dhe procedurat për marrjen e masave disiplinore”. Rregullore e masave disiplinore

6. Rregullore nr. 6, datë 31.05.2018 “Procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale”.  Rregullore Nr 6 date 31.05.2018

7. Vendim nr. 5 date 20.04.2018 “Vertetimet nga BMP”. Shiko vendimin

8. Vendim nr. 6 date 20.04.2018 “Regjistrimi per provimet e sezonit 2018”. Shiko vendimin

9. Mbi procedurat e rishikimit. Vendimi nr. 16 date 25.07.2018