• Njoftime të ndryshme
• Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
• Raporte
• Publikime
• Statistika
• Projekte
• Bashkëpunime etj.
Shënim: BMP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.