Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP)

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët emërohen nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike për një periudhë katërvjeçare.
Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale, i ngritur pranë BMP, nëpërmjet vendimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike nr. 2, datë 29.03.2018 “PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE”, është si më poshtë:

Erton KALESHI
Kryetar
Jorgji BOLLANO
Anëtar
Hysen ÇELA
Anëtar
Elvira HOXHA
Anëtar
Ingrid SHULI
Anëtar