• Tarifat e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2018 janë:
  • Më shumë…


  • Grafiku i provimeve per vitin 2018 (i ndryshuar)

Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar ndryshimet në kalendarin e provimeve per vitin 2018. Më shumë…


  • Provimi i rradhës për AL

Ju njoftojmë se provimi i radhës për AL “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” do të zhvillohet në datën 17 Nëntor 2018. Data e fundit e pranimit të pagesave për këtë provim do të jetë data 12.11.2018.. Më shumë…


  • Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit të kerkesave nga të interesuarit për hartues/korrigjues

Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjor, lidhur me listën e dokumentacionit dhe periudhën e pranimit të kërkesave. Më shumë…


  • Lista e fituesve të provimit të datës 20 Tetor 2018

Lista e Fituesve të provimit për KM/AL, datë 20.10.2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Shënim:
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050). Më shumë…