• Intervista e z.Dritan Fino, Kryetar i Bordit të Mbikëqyrjes Publike në revistën Monitor, dhënë në datën 9 Mars, lidhur me veprimtarinë e BMP, problematikat dhe masat e marra në kuader të proceseve të mbikëqyrjes, rregullimi i profesioneve të lira si dhe sfidat kryesore!

  Z.Fino theksoi se: "Duhet të bëjmë një dallim midis profesioneve të lira që ofrojnë shërbime, të cilat nuk vijnë si rrjedhojë e kërkesave ligjore dhe shërbimeve që rrjedhin drejtpërdrejtë nga kuadri ligjor, apo aktet nënligjore në zbatim të këtyre ligjeve. Të gjitha ato shërbime që ofrohen prej profesionistëve të caktuar, përmes kuadrit ligjor apo akteve nënligjore, shërbimet e auditimit ligjor dhe shërbimet e lidhura me to, shërbimet e kontabilitetit dhe shërbimet e lidhura me to, shërbimet e noterisë etj., janë të domosdoshme për t’u rregulluar.

  Domosdoshmëria e rregullimit vjen si rrjedhojë e përgjegjësisë që sjellin këto shërbime ndaj publikut të gjerë. Do të ishte e pakuptimtë që këto shërbime që vijnë si rrjedhojë e një detyrimi ligjor të trajtoheshin në suazën e vetë-rregullimit pasi në çdo rast dështimi potencial prej tyre mekanizmat, që do viheshin në lëvizje për të korrigjuar situatën nuk do të mjaftonin për të garantuar mbrojtjen e interesit të publikut. Shembulli më konkret është rasti i profesionit të audituesit ligjor dhe kontabilistit të miratuar ku si rrjedhojë e një sërë dështimesh në tregjet globale të firmave të auditimit, duke sjellë ndikime të konsiderueshme në dëmtimin e interesave të taksapaguesve, nxiti nevojën e rregullimit ligjor.

  Faktikisht rregullimi përmes strukturave si autoritetet e mbikëqyrjes publike janë forma me e suksesshme e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, që vijnë si rrjedhojë e detyrimeve ligjore. Arsyeja është e thjeshtë, pasi këto shërbime kanë një natyre komplekse të mbështetura në standarde teknike shumë specifike dhe mbikëqyrja e cilësisë së punës së këtyre shërbimeve kërkon zotërimin e avancuar të standardeve profesionale dhe njohjen e mjedisit të këtij profesioni. Për këtë arsye edhe kompozimi i këtyre autoriteteve mbikëqyrëse përmes profesionistëve të fushës të cilët nuk e ushtrojnë profesionin është ekuilibri më i mirë i rregullimit të këtyre profesioneve."

  Gjithashtu, në këtë intervistë u evidentuan masat e marra ndaj organizatave profesionale, si dhe profesionistëve kontabël (AL dhe KM).


 • Njoftim

  Në vijim të masave të veçanta të marra nga Qeveria Shqiptare në kuadër të parandalimit të sëmundjes infektive COVID-19, ju njoftojmë se:

  1. Intervistat për të gjitha aktivitetet e komisioneve ndaj subjekteve të mbikëqyrjes shtyhen deri në datën 3 Prill 2020, objekt ky i një njoftimi të dytë nëse do të ketë ndryshime të mëtejshme.

  2. Lutemi që për cdo pyetje na shkruani në adresën postare : info@bmp.al

  Për të gjitha ndryshimet përkatëse do të informoheni në vijim!

  Faleminderit për mirëkuptimin!


 • Njoftim për kandidatët “Kontabël i Miratuar” (KM) dhe "Auditues Ligjor" (AL) 🗓

Bordi i Mbikëqyrjes Publike  po rishikon kuadrin rregullator të lidhur me procesin e provimeve të aftësive profesionale në mbështetje të rekomandimeve të ardhura nga z.Brookfield ekspert në proceset e certifikimit të profesionistëve kontabël pranë ICAEW si dhe ekspert i angazhuar nga Banka Botërore. BMP ka vendosur që të gjitha proceset e lidhura me certifikimin dhe trajnimin e kandidatëve të nisin mbas ndryshimit të kuadrit rregullator, amendime të cilat do të jenë në fuqi jo më vonë se muaji Korrik 2020. Për të realizuar këtë proces në mbështetje dhe të kalendarit të punës së sugjeruar nga z.Brookfield do të krijohet një grup pune me eskpertë nga të gjitha institucionet publike dhe private si dhe ato ndërkombëtare të lidhura me profesionin kontabël.

Gjithashtu ,duke shfrytëzuar këtë njoftim, duam të theksojmë se vetëm organizatat KM të miratuara dhe të njohura nga BMP kanë të drejtë të kryejnë kurse profesionale në mbështetje të dispozitave ligjore. Këto kurse do të zhvillohen mbas amendimeve përkatëse dhe pas miratimit të kurrikulave, programeve dhe lektorëve në mbështetje të akteve rregullatore të BMP dhe organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar të njohur nga Bordi i Mbikqyrjes Publike.

Cdo person që aspiron të përfshihet si kandidat për këto procese lutet të informohet pranë BMP-së për organizatat e njohura me ligj të cilat kanë të drejtë ligjore për të kryer këto procese. Theksojmë se, ndjekja e kurseve pa siguruar më parë plotësimin e kërkesave, bazuar mbi kuadrin rregullator dhe ligjor në fuqi, i jep të drejtë BMP mosnjohjen e procesit, kurse organizata/individi humbet të drejtën për të hyrë në provimet profesionale.

Duke ju falenderuar!

Bordi i Mbikëqyrjes Publike

 


 • Njoftim mbi procesin e zbatimit të kuadrit rregullator për procedurat e verifikimit.

  Më Shumë

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 01 Qershor 2019

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL & KM që do të marrin pjesë në Provimin e datës 01 Qershor 2019 "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë'', se provimi do të zhvillohet në ambientet e Hotel Tirana International nga ora 14:30 deri në orën 18:30.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe makinë llogaritëse si dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Suksese!


 • Njoftim lidhur me regjistrimet për provimet e aftësive profesionale për titullin Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, sezoni i vitit 2019

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se kërkesat për regjistrimin në provimet e aftësive profesionale të sezonit të vitit 2019 do të pranohen në datat 1-15 mars 2019, ora 15:00 - 19:00, në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale, IEKA.

Lista e dokumentave për regjistrimin në provime;
Grafiku i provimeve 2019 (i rishikuar);
Programi AL dhe KM sezoni 2019;
Tarifat e provimeve 2019;

Për cdo paqartësi mund ti drejtoheni sekretarisë teknike të KPAP në adresën info@ieka.al dhe nr e Tel: +355 4 23 46 077, Cel: +355 68 20 63 069.


 • Njoftim

Njoftim për vend pune si “Inspektor i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” Më shumë


 • Njoftim

Këshilli i Ministrave ka miratuar kriteret e tjera për klasifikimin e njësive me interes publik, me VKM nr. 17 datë 16.01.2019, “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre” të cilën mund ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare të Bordit të Mbikëqyrjes Publike në linkun.
Kjo VKM ka hyrë në fuqi me botimin në fletoren zyrtare nr. 4 në datë 18 Janar 2019.


 • Njoftim

Ju bejmë me dije se deri në momentin e lëshimit të Dëshmisë & Certifikatës për AL... Më shumë...


 • Lista e fituesve të provimit të datës 8 Dhjetor 2018

Lista e Fituesve të provimit për AL, datë 08.12.2018, "Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës".

Shënim:
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050). Lista e fituesve.


 • Lista e kandidatëve që do të marrin pjesë në provimin e datës 8 dhjetor 2018

Në linkun më poshtë ju lutemi gjeni listën e kandidatëve për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 8 Dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”. Lista e kandidateve AL provim date 08.12.2018.

Ju urojmë suksese!


 • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL që do të marrin pjesë në provimin e datës 08 Dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” se provimi do të zhvillohet në ambientet e Hotel Tirana International nga ora 14:30 deri në orën 18:30.
Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Suksese!