• Njoftim datë 02/11/2020 për anëtar pranë KPAP

Bordi i Mbikëqyrjes Publike në zbatim të kërkesave të Rregullores nr. 2 datë 22.02.2018 “Për funksionimin e komisionit të provimeve të aftësive profesionale dhe mbikëqyrjes së procesit të testimit të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist të miratuar të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” të ndryshuar, njofton të gjithë pedagogët e universiteteve që të paraqesin kërkesën e tyre për anëtar të KPAP pranë BMP.

Anëtarët e këtij komisioni duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara si më poshtë vijon :


  • Njoftim datë 03/10/2020 për vend pune si ”Inspektor i lartë i Kontrollit të Cilësisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike” 

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar kuadër Ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit ekspertit kontabël regjistruar dhe kontabilistit miratuar”, ndryshuar, me seli rrugën Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë njëInspektor Lartë Kontrollit Cilësisë”.


 

  • Njoftim datë 03/08/2020 për vend pune si ”Specialist për Çështjet Ligjore të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështjet Ligjore”.


  • Njoftim datë 02/04/2020 për vend pune si ”Specialist për Çështjet Ligjore të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështjet Ligjore”.


  • Intervista e z.Dritan Fino, Kryetar i Bordit të Mbikëqyrjes Publike në revistën Monitor, dhënë në datën 9 Mars, lidhur me veprimtarinë e BMP, problematikat dhe masat e marra në kuader të proceseve të mbikëqyrjes, rregullimi i profesioneve të lira si dhe sfidat kryesore!

Z.Fino theksoi se: “Duhet të bëjmë një dallim midis profesioneve të lira që ofrojnë shërbime, të cilat nuk vijnë si rrjedhojë e kërkesave ligjore dhe shërbimeve që rrjedhin drejtpërdrejtë nga kuadri ligjor, apo aktet nënligjore në zbatim të këtyre ligjeve. Të gjitha ato shërbime që ofrohen prej profesionistëve të caktuar, përmes kuadrit ligjor apo akteve nënligjore, shërbimet e auditimit ligjor dhe shërbimet e lidhura me to, shërbimet e kontabilitetit dhe shërbimet e lidhura me to, shërbimet e noterisë etj., janë të domosdoshme për t’u rregulluar.

Domosdoshmëria e rregullimit vjen si rrjedhojë e përgjegjësisë që sjellin këto shërbime ndaj publikut të gjerë. Do të ishte e pakuptimtë që këto shërbime që vijnë si rrjedhojë e një detyrimi ligjor të trajtoheshin në suazën e vetë-rregullimit pasi në çdo rast dështimi potencial prej tyre mekanizmat, që do viheshin në lëvizje për të korrigjuar situatën nuk do të mjaftonin për të garantuar mbrojtjen e interesit të publikut. Shembulli më konkret është rasti i profesionit të audituesit ligjor dhe kontabilistit të miratuar ku si rrjedhojë e një sërë dështimesh në tregjet globale të firmave të auditimit, duke sjellë ndikime të konsiderueshme në dëmtimin e interesave të taksapaguesve, nxiti nevojën e rregullimit ligjor.

Faktikisht rregullimi përmes strukturave si autoritetet e mbikëqyrjes publike janë forma me e suksesshme e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, që vijnë si rrjedhojë e detyrimeve ligjore. Arsyeja është e thjeshtë, pasi këto shërbime kanë një natyre komplekse të mbështetura në standarde teknike shumë specifike dhe mbikëqyrja e cilësisë së punës së këtyre shërbimeve kërkon zotërimin e avancuar të standardeve profesionale dhe njohjen e mjedisit të këtij profesioni. Për këtë arsye edhe kompozimi i këtyre autoriteteve mbikëqyrëse përmes profesionistëve të fushës të cilët nuk e ushtrojnë profesionin është ekuilibri më i mirë i rregullimit të këtyre profesioneve.”

Gjithashtu, në këtë intervistë u evidentuan masat e marra ndaj organizatave profesionale, si dhe profesionistëve kontabël (AL dhe KM).


  • Njoftim

Në vijim të masave të veçanta të marra nga Qeveria Shqiptare në kuadër të parandalimit të sëmundjes infektive COVID-19, ju njoftojmë se:

1. Intervistat për të gjitha aktivitetet e komisioneve ndaj subjekteve të mbikëqyrjes shtyhen deri në datën 3 Prill 2020, objekt ky i një njoftimi të dytë nëse do të ketë ndryshime të mëtejshme.

2. Lutemi që për cdo pyetje na shkruani në adresën postare : info@bmp.al

Për të gjitha ndryshimet përkatëse do të informoheni në vijim!

Faleminderit për mirëkuptimin!


  • Njoftim datë 07/02/2020 për vend pune si “Specialist për Çështje të tjera Administrative”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështje të Tjera Administrative”.


  • Njoftim për kandidatët “Kontabël i Miratuar” (KM) dhe “Auditues Ligjor” (AL) 

Bordi i Mbikëqyrjes Publike  po rishikon kuadrin rregullator të lidhur me procesin e provimeve të aftësive profesionale në mbështetje të rekomandimeve të ardhura nga z.Brookfield ekspert në proceset e certifikimit të profesionistëve kontabël pranë ICAEW si dhe ekspert i angazhuar nga Banka Botërore. BMP ka vendosur që të gjitha proceset e lidhura me certifikimin dhe trajnimin e kandidatëve të nisin mbas ndryshimit të kuadrit rregullator, amendime të cilat do të jenë në fuqi jo më vonë se muaji Korrik 2020. Për të realizuar këtë proces në mbështetje dhe të kalendarit të punës së sugjeruar nga z.Brookfield do të krijohet një grup pune me eskpertë nga të gjitha institucionet publike dhe private si dhe ato ndërkombëtare të lidhura me profesionin kontabël.

Gjithashtu ,duke shfrytëzuar këtë njoftim, duam të theksojmë se vetëm organizatat KM të miratuara dhe të njohura nga BMP kanë të drejtë të kryejnë kurse profesionale në mbështetje të dispozitave ligjore. Këto kurse do të zhvillohen mbas amendimeve përkatëse dhe pas miratimit të kurrikulave, programeve dhe lektorëve në mbështetje të akteve rregullatore të BMP dhe organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar të njohur nga Bordi i Mbikqyrjes Publike.

Cdo person që aspiron të përfshihet si kandidat për këto procese lutet të informohet pranë BMP-së për organizatat e njohura me ligj të cilat kanë të drejtë ligjore për të kryer këto procese. Theksojmë se, ndjekja e kurseve pa siguruar më parë plotësimin e kërkesave, bazuar mbi kuadrin rregullator dhe ligjor në fuqi, i jep të drejtë BMP mosnjohjen e procesit, kurse organizata/individi humbet të drejtën për të hyrë në provimet profesionale.

Duke ju falenderuar!

Bordi i Mbikëqyrjes Publike