Organet drejtuese të Bordit të Mbikëqyrjes Publike

Organet e Bordit të Mbikëqyrjes Publike përbëhen nga kryetari, anëtarët e bordit, drejtori ekzekutiv dhe struktura mbështetëse.

Anëtarët e Bordit emërohen nga Ministri i Financave, me një mandat 4-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje jo më shumë se dy herë.

Përbërja e Bordit të Mbikqyrjes Publike, miratuar me urdhër të Ministrit të Financave nr. 27, datë 24.03.2017 “PËR EMËRIMIN DHE MANDATIMIN E KRYETARIT DHE ANËTARËVE TË BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE”, është si më poshtë:

Dritan FINO
Kryetar
Adriana BERBERI
 Anëtar
Luan ABAZI
 Anëtar
Edlira LUCI
 Anëtar
Klement  MERSINI
  Anëtar
Drejtori Ekzekutiv

Aldo SPAHIU