• Fituesit e provimit të datës 19.12.2020

Lista e Fituesve të provimit për KM dhe AL, datë 19.12.2020 “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.

shiko këtu…

 • Kalendari i provimeve për Auditues Ligjorë (i rishikuar)

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale, vendosi të rishikojë kalendarin e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë sipas disiplinave për vitin 2020 – 2021 si më poshtë vijon:

shiko këtu…

 • Fituesit e provimit të datës 12.12.2020

Lista e Fituesve të provimit për KM dhe AL, datë 12.12.2020 “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” .

shiko këtu…

 • Njoftim hartues KPAP

Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues të provimeve të aftësive profesionale në disiplinat:

–  “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”- datë 16 janar 2021;

–  “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”- datë 30 janar 2021;

–  “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”- datë 13 shkurt 2021.

shiko këtu…

 • Teza me përgjigjet e provimit të datës 23.12.2020

Teza me përgjigjet e provimit të datës 23 dhjetor 2020 , “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” .

Shiko tezën

 • Teza me përgjigjet e provimit të datës 19.12.2020

Teza me përgjigjet e provimit të datës 19 dhjetor 2020 , “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, legjislacionin tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare” .

Shiko tezën

 • Teza me përgjigjet e provimit të datës 12.12.2020

Teza me përgjigjet e provimit të datës 12 dhjetor 2020 , “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” .

Shiko tezën

 • Njoftim për tarifën e provimeve të radhës për KM/AL

 • Njoftim hartues KPAP
 • Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues të provimeve të aftësive profesionale në disiplinat : “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare” dhe “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.
 •  shiko këtu…

 • Lista e aplikantëve të regjistruar
Sezoni 2020/2021

 • Njoftim hartues / korrigjues KPAP
 • Bazuar në Vendimin nr.2 datë 19/11/2020 të Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP), njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimeve të aftësive profesionale për sezonin e ri 2020/2021.
 • shiko këtu…

 • Programi AL dhe KM 2020