Lista e dokumenteve që administrohen nga BMP me afatet e ruajtjes
• Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)