Struktura mbështetëse

Struktura Mbështetëse funksionon në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 5.3.2009VKM nr. 786, datë 9.11.2016 dhe kuadri rregullator në fuqi.

Pjesë e strukturës mbështetëse janë komisionet, komitetet dhe personeli i brëndshëm që përfshin inspektoret dhe stafin administraiv.