• Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018

Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

Shiko tezën


  • Teza me përgjigjet e provimit të datës 17 nëntor 2018

Teza me përgjigjet e provimit të datës 17 nëntor 2018 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”.

Shiko tezën


  • Teza me pergjigjet e provimit te dates 20 tetor 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 20 tetor 2018 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Shiko tezën


  • Teza me përgjigjet e provimit të datës 22 shtator 2018

Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë.

Shiko tezën


  • Teza me përgjigjet e provimit të datës 11 korrik 2018

Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar.

Shiko tezën


  • Teza me përgjigjet e provimit të datës 25 qershor 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Shiko tezën


  • Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 qershor 2018

Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë), përfshirë përdorimin e sistemeve të informacionit dhe të informatikës.

Shiko tezën