1. Bordi i Mbikëqyrjes Publike : 

– Me Vendimin nr.18 datë 02.10.2018 ,vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin Shoqëri Auditimi EKR, znj.Arjeta Çumani në vlerën monetare 85.000 (tetëdhjetë e pesë mijë) lekë.

– Me Vendimin nr.16 datë 13.05.2019 ,vendosi pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së Audituesit Ligjor znj.Arjeta Çumani deri në çastin e shlyerjes së masës disiplinore “gjobë”.

– Me Vendimin nr.35 datë 09.09.2019 ,vendosi heqjen e pezullimit të përkohshëm të licensës së “Subjektit EKR Auditues Ligjor Arjeta Çumani”,për shkak të përmbushjes së detyrimit të pagesës së gjobës referuar nenit 57/2 të ligjit nr. 10091/2009 dhe nenit 21 pika 1,të rregullores nr. 4/2018.

2. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.46 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin AL Eglis Flaga në vlerën monetare 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

3. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.47 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin AL Elida Miti në vlerën monetare 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

4. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.50 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin AL Majlinda Maqellari në vlerën monetare 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

5. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.51 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin AL Nikolla Gece në vlerën monetare 85.000 (tetëdhjetë e pesë mijë) lekë.

6. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.53 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin AL Hyrije Daja në vlerën monetare 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

7. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.54 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin Shoqëri Auditimi MAD-Audit Sh.p.k në vlerën monetare 110.000 (njëqind e dhjetë mijë) lekë.

8. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.55 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin Shoqëri Auditimi MB Consulting Sh.p.k në vlerën monetare 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

9. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.56 datë 08.11.2019 vendosi dhënien e masës disiplinore “Dënim me Gjobë” për Subjektin Shoqëri Auditimi Tirana Financial Auditors Sh.p.k  në vlerën monetare 110.000 (njëqind e dhjetë mijë) lekë.

10. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.60 datë 08.11.2019 vendosi të merret masë disiplinore për Subjektin AL  Pajtim Hysaj “Pezullim i përkohshem i kufizuar,në kategorinë e shërbimit të auditimit dhe shërbimeve lidhur me të për një afat 6 muaj”.

11. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.6 datë 20.02.2020 vendosi : Pezullim license për 12 muaj për Audituesin Ligjor Eleonora Olli & Shoqërinë e auditimit Telo Auditing Sh.p.k bazuar në nenin nr. 55 pika d e Ligjit Nr. 10091,datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor ,organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar ” i ndryshuar.

12. Bordi i Mbikëqyrjes Publike me Vendimin nr.9 datë 20.02.2020 vendosi shkarkimin e znj. Elvira Hoxha nga detyra e anëtares së Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP).