Rruga “Ismail Qemali”

Ndërtesa nr. 22, Hyrja 4, Apartamenti nr. 24,Kati i 5-të

Njësia administrative nr. 5. Kodi postar 1019,

Tiranë