Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP)

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët emërohen nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike për një periudhë katërvjeçare.

Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale i ngritur pranë BMP është si më poshtë:

 

  • Albana Gjinopulli (Kryetar)
  • Elton Tirana  (Nënkryetar)
  • Bujar Bendo  (Anëtar)
  • Fatmir Berdica  (Anëtar)
  • Matilda Shehu  (Anëtar)