• Legjislacion ndërkombëtar
Legjislacion kombëtar
Akte nënligjore
Rregullore
Kodi i sjelljes
• Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
• Strategji
Raport vjetor
Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e BMP dhe që prek publikun