• Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
• Planet strategjike të punës
• Raporte monitorimi/auditimi (p.sh: KLSH)
Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së BMP