• Njoftim mbi procesin e zbatimit të kuadrit rregullator për procedurat e verifikimit.

    Më Shumë

  • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 01 Qershor 2019

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL & KM që do të marrin pjesë në Provimin e datës 01 Qershor 2019 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”, se provimi do të zhvillohet në ambientet e Hotel Tirana International nga ora 14:30 deri në orën 18:30.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe makinë llogaritëse si dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Suksese!


  • Njoftim lidhur me regjistrimet për provimet e aftësive profesionale për titullin Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, sezoni i vitit 2019

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se kërkesat për regjistrimin në provimet e aftësive profesionale të sezonit të vitit 2019 do të pranohen në datat 1-15 mars 2019, ora 15:00 – 19:00, në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale, IEKA.

Lista e dokumentave për regjistrimin në provime;
Grafiku i provimeve 2019 (i rishikuar);
Programi AL dhe KM sezoni 2019;
Tarifat e provimeve 2019;

Për cdo paqartësi mund ti drejtoheni sekretarisë teknike të KPAP në adresën info@ieka.al dhe nr e Tel: +355 4 23 46 077, Cel: +355 68 20 63 069.


  • Njoftim për vend pune si ” Inspektor i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” 

Më shumë


  • Njoftim

Këshilli i Ministrave ka miratuar kriteret e tjera për klasifikimin e njësive me interes publik, me VKM nr. 17 datë 16.01.2019, “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre” të cilën mund ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare të Bordit të Mbikëqyrjes Publike në linkun.
Kjo VKM ka hyrë në fuqi me botimin në fletoren zyrtare nr. 4 në datë 18 Janar 2019.


  • Njoftim

Ju bejmë me dije se deri në momentin e lëshimit të Dëshmisë & Certifikatës për AL… Më shumë…


  • Lista e fituesve të provimit për AL, datë 8.12.2018,”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

Shënim:
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050).

Lista e fituesve


  • Lista e kandidatëve që do të marrin pjesë në provimin e datës 8 dhjetor 2018

Në linkun më poshtë ju lutemi gjeni listën e kandidatëve për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 8 Dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”. Lista e kandidateve AL provim date 08.12.2018.

Ju urojmë suksese!


  • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL që do të marrin pjesë në provimin e datës 08 Dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” se provimi do të zhvillohet në ambientet e Hotel Tirana International nga ora 14:30 deri në orën 18:30.
Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Suksese!