• Tarifat e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilistë të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2018
 • Më shumë…

 • Grafiku i provimeve per vitin 2018 (i ndryshuar)
 • Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar ndryshimet në kalendarin e provimeve per vitin 2018.

  Më shumë…


 • Provimi i rradhës për AL
 • Ju njoftojmë se provimi i radhës për AL “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” do të zhvillohet në datën 17 Nëntor 2018. Data e fundit e pranimit të pagesave për këtë provim do të jetë data 12.11.2018..

  Më shumë…


 • Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit të kerkesave nga të interesuarit për hartues/korrigjues
 • Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjor, lidhur me listën e dokumentacionit dhe periudhën e pranimit të kërkesave.

  Më shumë…


 • Lista e Fituesve të provimit për KM/AL, datë 20.10.2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”
 • Shënim:
  Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
  Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050). Më shumë…


 • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit
 • Ju njoftojmë se provimi i rradhës “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018 në ambientet e Hotel Tirana International, nga ora 14:30 deri në orën 18:30.

  Pjesëmarrësit në provim duhet:

  • Të jenë të pajisur me dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
  • Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

  Ju urojmë suksese!


 • Njoftim datë 11/10/2018
 • Lista e kandidatëve që do të marin pjesë në provimin “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” që do të zhvillohet në datë 20 Tetor 2018.

  Më shumë…


 • Njoftim datë 04/10/2018
 • Ju njoftojmë se provimi I rradhës “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” për AL & KM do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018. Data e fundit e pranimit të pagesave për këtë provim do të jetë data 15.10.2018.

  Më shumë…


 • Njoftim datë 20/08/2018 për vend pune si ” Inspektor i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”
 •    Më shumë…


 • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit
 • Ju njoftojmë se në datë 22 Shtator 2018 do të zhvillohet provimi i rradhës “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.
  Provimi do të zhvillohet pranë Pallatit të Kongreseve, hyrja përballë Hotel Rogner, Salla A & B nga ora 14:00 deri në orën 18:00.

  Pjesëmarrësit në provim duhet:

  • Të jenë të pajisur me dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
  • Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 13:30).

  Për çdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni në adresën info@bmp.al ose në numrin e kontaktit +3554 562 84 41.

  Ju urojmë suksese!


 • Njoftim dt. 12/09/2018
 • Lista e kandidatëve që do të marin pjesë në provimin e dt 22.09.2018. Data e fundit e pagesës: 15.09.2018.

  Më shumë…


 • Njoftim dt. 07/09/2018 për vend pune si ” Specialist për ceshtjet ligjore ” 
 •  Më shumë…

 • Kujtesë për audituesit ligjorë dhe shoqëritë e auditimit
 • Bordi i Mbikëqyrjes Publike (BMP) njofton të gjithë Audituesit Ligjorë dhe Shoqëritë e Auditimit, të cilët në misionet e tyre kanë audituar pasqyrat financiare të vitit 2017 të Njësive Ekonomike me Interes Publik (NJIP), për shlyerjen e detyrimit, si dhe dhe dërgimin e informacionit pranë BMP në zbatim të rregullores nr. 1, datë 26.07.2018 “Për mbledhjen e të ardhurave të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”, neni 4, pikat,1, 2 dhe 10. Sipas kësaj rregulloreje, të gjithë Audituesit Ligjorë dhe Shoqëritë e Auditimit, për çdo auditim të NIP:

  – Paguajnë 3% të shumës së honorarit të faturuar.
  – Shuma më sipër duhet të depozitohet në llogaritë bankare të BMP, jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e lëshimit të raportit final të auditimit ose faturës, më e hershmja ndërmjet tyre.

  Për çdo paqartësi, lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.


 • Njoftim datë 20/08/2018 për vend pune si ” Inspektor i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”  
 • Më shumë…