Organet drejtuese të Bordit të Mbikëqyrjes Publike

Organet e Bordit të Mbikëqyrjes Publike përbëhen nga kryetari, anëtarët e bordit, drejtori ekzekutiv dhe struktura mbështetëse.

Anëtarët e Bordit emërohen nga Ministri i Financave, me një mandat 4-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje jo më shumë se dy herë.

 

Përbërja e Bordit të Mbikqyrjes Publike, miratuar me urdhër të Ministrit të Financave nr. 29/1 , datë 01.12.2021 “PËR EMËRIMIN DHE MANDATIMIN E KRYETARIT DHE ANËTARËVE TË BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE”, është si më poshtë:
  • Dritan FINO (Kryetar)
  • Adriana BERBERI (Anëtar)
  • Luan ABAZI (Anëtar)
  • Martin MICI (Anëtar)
  • Gjergji DURO (Anëtar)
  • Aldo SPAHIU (Drejtor Ekzekutiv)