Raporti vjetor i BMP

Në bazë të nenit 6 të Ligjit të Auditimit Ligjor, Bordi i dërgon Ministrit të Financave, një herë në vit, brenda 3-mujorit të parë të vitit pasardhës, një raport me shkrim, në të cilin bëhet një përmbledhje e jepen detaje për problemet e hasura nga audituesit ligjorë, masat e marra dhe zgjidhjet e dhëna.


Raporti vjetor i veprimtarisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike për vitin 2020.


Raporti vjetor i veprimtarisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike për vitin 2019.


Raporti vjetor i veprimtarisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike për vitin 2018.


Raporti vjetor i veprimtarisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike për vitin 2017.