Lista e Fituesve të provimit për AL , datë 31.03.2021 “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”.


Lista e Fituesve të provimit për AL , datë 24.03.2021 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe informatikës”.


Lista e Fituesve të provimit për AL , datë 17.03.2021 ” Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”.


Lista e Fituesve të provimit për KM , datë 04.03.2021 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.


Lista e Fituesve të provimit për KM , datë 27.02.2021 “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.


Lista e Fituesve të provimit për KM , datë 20.02.2021 “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”.


Lista e Fituesve të provimit për  AL, datë 13.02.2021 “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”.


Lista e Fituesve të provimit për  AL, datë 06.02.2021 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.


Lista e Fituesve të provimit për  AL, datë 22.01.2021 “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”.


 Lista e Fituesve të provimit për KM , datë 23.12.2020 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.


Lista e Fituesve të provimit për KM , datë 19.12.2020 “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.


Lista e Fituesve të provimit për KM , datë 12.12.2020 “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”.