BANKA KOMBËTARE TREGTARE (BKT)    

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike           
Nr.i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI


CREDINS BANK (ALL)                        

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: C0100001025398
IBAN: AL11212115730000000001025398


CREDINS BANK (EUR)

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: C0100001025401
IBAN: AL27212115730000000001025401