BANKA KOMBËTARE TREGTARE (BKT)    

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike         
Nr.i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI

* Për arkëtimin e tarifave lidhen me provimet e aftësive profesionale.


CREDINS BANK (ALL)                        

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: C0100001025398
IBAN: AL11212115730000000001025398

* Për arkëtimin e tarifave lidhen me pagesa tjera në favor Bordit Mbikëqyrjes Publike monedhën Lekë.


CREDINS BANK (EUR)

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: C0100001025401
IBAN: AL27212115730000000001025401

* Për arkëtimin e tarifave lidhen me pagesa tjera në favor Bordit Mbikëqyrjes Publike monedhën Euro.