• Teza me përgjigjet e provimit të datës 19.12.2020 -“Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, legjislacionin tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”